Kauza „Štěpnické parkoviště a developerská výstavba Zahrádky“ zařadila vyšší rychlost, jejímž výsledkem bude 350 bytů pro 800 lidí na pouhých 2 ha pozemků

Kauza developerské výstavby ve Štěpnicích - Zahrádky nabývá až legračních rozměrů (viz. starostův citát v článku z 12.12.2016 v idobryden.cz o parkovišti jako: „vstupní bráně na sídliště, která si zaslouží něco víc, než jen parkovací plochu“). Asi měl na mysli nějakou slavobránu. No, je to sranda.

K věci.

Starosta Blaha s místostarostou Procházkou stále oficiálně nevysvětlili, proč z vlastní vůle odpustili firmě MANAG závazek v hodnotě cca 15 mil. Kč a pokoutným způsobem to protlačili administrativou a zastupitelstvem. Do vypuknutí kauzy jim „vstupní brána“ byla zcela ukradená a teď se to celé snaží zahladit slibem výstavby cca 120 parkovacích míst ročně, ale za městské peníze, ne peníze developera. Já chápu, že se těžko vysvětluje úmyslné „ošizení“ obyvatel města, ale přesto to celé vysvětlit a zejména napravit budou muset nejpozději na únorovém ZM.

Odpovědní radní a městští úředníci stále porušují zákony ČR. Výstavba a příprava další (protizákonné výstavby) v lokalitě pokračuje nezměněným tempem.
Jak to?
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěUH dne 20.12.2016 zahájil nové územní řízení dostavby dalších 147 bytů ve Štěpnicích firmou MANAG, zastoupenou G G ARCHICO.
K tomu několik poznámek:
Sídliště Štěpnice a za Alejí se rozkládá na 23 ha. Je zde dosud postaveno cca 1900 bytů, kde žije asi 4880 obyvatel (viz. Studie „Variantní řešení územní studie - Revitalizace veřejného prostoru Štěpnice" z 10/2012)
Již dnes firma MANAG v lokalitě Zahrádky postavila na pouhých 2 ha (!!) 120 bytů (nynější rozvoj 147 bytů + poslední etapa). Jakmile to bude celé hotovo, stane se východní části Štěpnic betonová džungle s dalšími cca 800 lidmi a 350 byty, k tomu samozřejmě parkovací místa, a to, ještě jednou připomínám, na pouhých 2 ha plochy. Podotýkám, že původní záměr Města UH byl s nejvyšším možným maximem 200 bytových jednotek.
Radní a vysocí městští úředníci se opakovaně snaží jít na ruku developerské společnosti, která se stává „vítězem na plné čáře“.
Fakta:
1) Za pouhých 15 mil. Kč koupili 2 ha pozemků.
2) Zbavili se závazků za 15 mil. Kč (pozn. parkoviště).
3) Staví si do výšky, jaké chtějí.
4) Místo max. 200 bytů jich bude 350.
5) Areál bude bez občanské vybavenosti, dětských hřišť, bez zelených ploch (cca 40% území – viz. záměr).
6) Vybudování cyklostezek a zálivů pro autobusy aj. je ve smlouvě tak nehorázně špatně formulované, že město firmu nikdy (nebude-li sama chtít) nedonutí zbylé závazky naplnit.
Na prosincovém ZM jsem to celé glosoval slovy: „To by se nestalo ani v Afgánistánu…“


Starosta Blaha s místostarostou Procházkou si stále nejsou vědomi jakéhokoliv pochybení a pro další kroky v dané kauze si najímají za peníze daňových poplatníků externího právníka. Sice ministerští úředníci MVČR (odbor veřejné správy, dozoru a kontroly) v této záležitosti (Č. j. MV-105860-14/ODK-2016) konstatovali, že město Uherské Hradiště porušilo § 39 odst. 1 zákona o obcích a tedy doporučují vyvolat jednání s druhou smluvní stranou (MANAG), jehož výsledkem by mělo být společné uznání neplatnosti dodatku č. 1 smlouvy (zrušením dodatku bude platit původní smlouva, která firmu MANAG nutí plnit původní závazky. Tedy na své náklady (pod smluvní pokutou 10 mil. Kč) vybudovat do r. 2018 (resp. 2019 – kolaudace) parkovací dům či parkoviště), ale radní s úředníky jedou dál, jako by se nic nedělo. A to přesto, že existující důkazy a skutečnosti, mající známky trestného činu.
Stále to lze celé zastavit, změnit a vrátit se k původní smlouvě. Ministerstvo mj. ve svém odůvodnění fakticky (velmi kulantně) konstatovalo, že se odpovědní lidé pokoušeli nestandardním způsobem, aby se to nedozvěděla veřejnost (pozn. převod nebyl oficiálně zveřejněn na úřední desce), prohlasovat dodatek iniciovaný firmou MANAG. Rozhodnutí ministerstva vnitra nám, současným zastupitelům, dává možnost napravit záležitost rozhodnutí zastupitelstva města z volebního období 2010-2014 s tím, že město Uherské Hradiště nemusí na své náklady budovat parkovací dům či parkoviště ve Štěpnicích a bude na příslušném ZM odmítnuta další nesmyslná developerská výstavba na tak malé ploše.
Rozhodování zodpovědných pracovníků je natolik fatální a plné hrubých (trestně-právních) omylů, že není nejmenších pochyb o tom, že v dané věci nerozhodují zcela nestranně a v souladu se zákonem.

Na únorovém ZM musí zaznít otázka Cui bono? Komu je to vše ku prospěchu?


Jan Zapletal, zastupitel za hnutí ANO


Závěrem předkládám stručný výčet porušovaných zákonů a právních předpisů:
1) Dodatek ke kupní smlouvě, uzavřené v době účinnosti předchozí soukromoprávní úpravy (před 1. 1. 2014), bude (v soudním sporu) posuzován v režimu zákona č. 40/1964 Sb. v znění pozdějších předpisů (dále jen „StOZ“). Týká se totiž práv a povinností, které stranám vznikly již v době účinnosti předchozí právní úpravy a v částečně je nahrazuje. Ovšem, jak vyplývá z nové soukromoprávní úpravy (§ 3030 zákona č. 89/2012 Sb., OZ), na tuto smlouvu se použijí rovněž ustanovení hlavy I. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku (OZ). To znamená, že ujednání stran musí být v souladu s dobrými mravy, tedy s § 6 OZ, který stanovuje, že „nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu“ (§ 6 zákona č. 89/2012
Sb., OZ). Pokud by tedy právní jednání odporovalo dobrým mravům, bylo by neplatné. Pozn. Přesně to se stalo.
2) Byl porušen § 39 Zákona o obcích, jenž výslovně předepisuje obcím zveřejnit záměr v případě též na veškeré změny v již konstituovaných právních vztazích (tj. de facto na změny uzavřených smluv mezi městem UH a investorem (stavebníkem) společností MANAG.
3) Byly předloženy zastupitelům města (zasedání ZM 5.12.2016) důkazní listiny prokazující tato pochybení, a dále doložena stanoviska, jenž podporují toto tvrzení – posledním stanoviskem byla odpověď MVČR odboru veřejné správy, dozoru a kontroly (č.j. MV-105860-14/ODK-2016). Tato odpověď přímo uvádí, že město UH nepostupovalo zákonně a dosavadní právní jednání po uzavření Dodatku č.1 je neplatné.
4) Nejsou respektovány Podmínky záměru města Uh. Hradiště ze dne 16.10.2008 č.j. 158/42/08 při prodeji pozemků na rozšíření sídliště mezi Městem UH a kupujícím (stavebníkem) společností MANAG.
5) Nebyl respektován tehdejší platný Územní plán Města (ÚP) z roku 2002, kdy je výška navržených objektů v hrubém rozporu se schválenou změnou ÚP č. 1B z roku 2006, ze kterého Podmínky záměru města Uh. Hradiště vycházely, kdy stavební úřad neomluvitelně pochybil a povolil výstavbu o min. 1 patro vyšší.
6) Zahájené územní řízení není zákonné, rovněž i z toho důvodu, že majitelé bytových jednotek v sousedním bytovém domě (J.E.Purkyně 1257, 1258, Štěpnická 1259, 1260), byli vyloučeni jako účastníci územního (stavebního) řízení na základě chybného a nesprávného postupu pracovníků stavebního úřadu v Uherském Hradišti. To, že toto vyloučení je nezákonné, dává za pravdu rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. února 2010, sp. zn. 4 Ao 1/2010 – 43
7) Zpracovaná projektová dokumentace nerespektuje vzájemné odstupy navržených bytových domů. Je nedodržen Předpis č. 183/2006 Sb. Zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených předpisem 39/2015 Sb. s účinností od 1. dubna 2015 a v odkaze na navazující Vyhlášku č.268/2009 Sb, o technických požadavcích na stavby.

3. 1. 2017