Komentář ANO k reorganizaci Městského úřadu Uherské Hradiště

Již několik měsíců je chystáno k předložení nové schéma organizační struktury Městského úřadu Uherské Hradiště. Informací o změnách je poskrovnu. Pouze jsme oficiálně dostali na vědomí, že cílem reformy MěÚ je snaha oddělit státní správu od samosprávy, což je naprosto legitimní a žádoucí. Jde o to, jasně nastavit kompetence a odpovědnost státní správy a samosprávy. Koalice si reformou slibuje snížení počtu odborů, zvýšení efektivity práce a zrychlení toku informací. Dalším z důvodů je snaha o centralizaci a jednotnou správu veškerého městského majetku.

Nicméně způsob jakým se reorganizace provádí není zcela transparentní. Opozice není, mimo zmíněné, o změnách informována, a už vůbec ne požádána o připomínkování. Kdyby o to požádána byla, jistě by odmítla likvidaci Odboru životního prostředí (OŽP), jehož agenda bude začleněná převážně pod Stavebně správní odbor, jenž se stane megaodborem, zahrnujícím oddělení stavebního odboru (územní plánování a stavební agenda) a památkové péče, odd. vodoprávní a doprav. úřadu a odd. živ. prostředí. Na Odbor správy majetku města bude převedena agenda místních komunikací, osvětlení, vodárenského majetku, zeleně atd. Likvidace OŽP je nestoudná. Domníváme se, že město velikosti UH si samostatný odbor ŽP zaslouží. Myslíme si, že je to politikum, pokus současné administrativy „hodit“ na bývalý OŽP všechny problémy, které nejvíce pálí občany (parkování, zastavování pozemků, nárůst dopravy po schválení parkovného za 1 Kč, park Rochus atd.).

Největší problém (do budoucna) vidíme v možném nadřazení agendy „Starosty města“ v systému samosprávy. Tímto vyčleněním z organizační struktury MěUH se stávají oba místostarostové a uvolněný člen RM administrativně podřízenými starosty města na úrovni tajemníka městského úřadu. Je zvláštní, připustí-li to koaliční partneři (KRUH, KDU-ČSL, Nezávislí). Je to jejich rozhodnutí vzdát se pravomocí.  Takové osekání kompetencí partnerů bychom nikdy nepřipustili.

Také nemůžeme souhlasit se vznikem nového odboru „Útvar kanceláře starosty" (ÚKS), na jehož vedoucí místo již bylo vyhlášeno výběrové řízení, aniž by celá reorganizace byla schválena Zastupitelstvem města. ÚKS chápeme jako PR oddělení vedení města, mající za úkol organizaci pracovního času starosty, přípravu projevů atd., tedy sebepropagaci současného vedení města za peníze daňových poplatníků.

Věříme, že bude opozice požádána o zaslání připomínek k tolik závažné věci, jakou je reorganizace místní samosprávy. Reorganizace, která svými dalekosáhlými změnami bude mít dopad na všechny občany Uherského Hradiště.

 

Jan Zapletal

4. 5. 2015