Tisková zpráva ANO k 11. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

Program 11. zasedání ZM byl na základě dohody s koalicí upraven. Byly staženy z projednání dva body: zrušení usnesení č.77/6/ZM/2015, ukládající starostovi města pravidelně informovat o dění v městských společnostech a ve společnostech s majetkovou účastí města a návrh změn zástupců města v orgánech společností s majetkovou účastní města. Nepochybně se k bodům dostaneme na jednání jednoho z příštích zastupitelstev.

Schválili jsme obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Podpořili jsme rozpočtové změny (rozpočtová opatření č. 01/2016 a č.02/2016), záměry města a zprávy o činnosti výborů města. Vzali na vědomí zprávu o činnosti Rady města Uherské Hradiště.

Zastupitelé za Hnutí ANO požadují pokračování plnění usnesení č.76/6/ZM/2015 o transparentním zveřejňování smluv s třetími osobami, dokumentů a informací na webovém portálu města ve schváleném časovém plánu.

Podporujeme návrhy a připomínky ČSSD ohledně plnění usnesení Návrhy opatření na zastavení úbytku a zvýšení počtu obyvatel města. Očekáváme, že dokument nebude pouhou proklamací bez dalšího užitku, ale že z něho budou vycházet návrhy konkrétních opatření v návaznosti na následné financování z obecních prostředků.

Podpořili jsme vyvěšení vlajky pro Tibet a Zprávu č.1 o uplatňování Územního plánu Uherské Hradiště a očekáváme, že v dalších zprávách se bude zpřesňovat nově tvořený územní plán i se zapojením areálu nemocnice, tolik zásadní pro další rozvoj města.

 

Jan Zapletal

1. 3. 2016