Tisková zpráva ANO k 16. zasedání ZM Uherské Hradiště 27.2.2017

Zastupitelé za hnutí ANO podpořili rozpočtová opatření č.01/2017 a č.02/2017, která sice zvyšují některými plánovanými investicemi schodek rozpočtu, ale považujeme za přínosné. Podpořili jsme přidělení dotací Zlínského kraje a rozdělení cca 4,5 mil. Kč dotací z jednotlivých dotačních programů pro spolky a organizace.

Nelíbí se nám reakce na závěry interního auditu č.3/2016/ÚIA, který zkoumal, jak probíhají procesy a kontrolní mechanismy při realizaci záměrů města. Zprávu jsme vzali na vědomí a navrhli usnesení, které by uložilo starostovi města vypracovat směrnici, která přesně definuje, jakým způsobem bude město Uh. Hradiště postupovat při prodeji, koupi a směně majetku a zároveň by definovalo kompetence orgánů samosprávy v daných záležitostech. Tento typ směrnice považujeme za výsostně protikorupční a pomohla by ztransparentnění procesů na úřadě. Zcela by zamezila možným spekulacím o špatném postupu radnice a zastupitelů v majetkových záležitostech. Přesně by stanovila, kdo je za co na úřadě odpovědný. Bohužel byla většinou zastupitelů odmítnuta. Budeme to opakovaně navrhovat a doufáme, že se časem přidají další zastupitelé.

V dalším bodě městským architektem prezentovaná urbanistická studie úprav sídliště Štěpnice bohužel postrádala vazbu na novou lokalitu Nové Štěpnice – Zahrádky. To je problém. Zejména, bude-li na 2 ha pozemků vybudováno 350 bytů pro cca 800 lidí bez jakéhokoliv zázemí (hřiště, parčík atd.)

Po vášnivé diskusi jsme nepodpořili předložený návrh na uzavření Souhlasného prohlášení o neplatnosti Dodatku č.1 a o uzavření Dodatku č.1 (zcela totožném s minulým) ke kupní smlouvě s firmou MANAG, a.s. ohledně výstavby parkoviště u obchodního domu a navrhli jsme zrušení dodatku bez náhrady. Zrušením dodatku by platila původní smlouva, která by firmu MANAG nutila pod smluvní pokutou 10 mil. Kč plnit původní závazky. Daňové poplatníky by to nestálo ani korunu.

Přijetím dodatku dochází k socializaci závazků společnosti (firma nemusí nic stavět a ušetří až desítky milionů korun) a město bude tím, které to celé z vlastních peněz bude muset vyřešit. Považujeme toto rozhodnutí koaličních zastupitelů a komunistů za rozhodnutí balancující na hraně zákona, jelikož město od firmy nedostalo žádnou protináhradu. Město tímto rozhodnutím bylo definitivně a nevratně do budoucna ochuzeno o velkou spoustu peněz. Peněz, které by mohly být použity na zvelebování místních částí a na opravy chodníků.

 

Jan Zapletal

5. 3. 2017