Tisková zpráva ANO k 4. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště 13.4.2015

Zastupitelé za hnutí ANO nepodpořili některé z bodů (tisk dokumentů, video-online) navrhovaných změn jednacího řád Zastupitelstva města Uherské Hradiště a výborů Zastupitelstva města Uherské Hradiště. Podpořili body, které narovnávají nepoměr v možnosti informovat veřejnost a to mezi současnou koalicí a opozicí, kdy má pouze koalice možnost plně využít médií k sebeprezentaci.

Podpořili jsme rozpočtové změny (Rozpočtové opatření města č. 03/2015 a 04/2015). Nelíbí se nám, jak rychle a bez opravdu vyčerpávající diskuze bylo schváleno vytvoření regulačního plánu na základě výsledků urbanistické ideové soutěže „Přeměny části bývalé nemocnice na město." Není třeba spěchat. Regulační plán je závazný a svým způsobem „věčný.“ Znalci ví, že se regulační plán téměř nedá změnit, ale pod příslibem jistých změn (starosta Blaha) a možnosti doplnění vytvářeného dokumentu jsme se zdrželi hlasování.

Podpořili jsme jmenování zástupců opozice do orgánů společností s významným majetkovým podílem města (SVaK, Hrates, CTZ, EDUHA), ač jsme sami nikoho nenavrhli. Pro nás bude důležitější prosadit na příštím ZM usnesení, nastíněné v diskuzi, o pravidelném věcném informování zastupitelů města o situaci ve zmiňovaných společnostech jmenovanými členy předsednictev a dozorčích rad.

Schválili jsme udělení ceny města za rok 2014 panu Mgr. Igoru Stránskému, dále cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby paní Taťáně Malinové a paní Renatě Crlové, dále návrhy na změny územního plánu Uherské Hradiště a nový Akční plán rozvoje na období 2015 - 2018, který specifikuje opatření k naplnění cílů Strategického plánu rozvoje města do rok 2020.

V závěrečné diskuzi jsme načrtli požadavky na červnové zastupitelstvo, jež podle našeho názoru povedou k větší transparentnosti, kdy se na základě našeho prvního požadavku pověří tajemník města úkolem zařídit průběžné zveřejňování všech informací a dokumentů na webu portálu města a to bez zbytečného prodlení. A ve druhém, stejně důležitém, budeme žádat po současné koalici předložení uceleného návrhu koncepce zveřejňování veřejných zakázek na nově vytvářeném webovém portálu MěUH (od vyhlášení zakázky, až po její konečnou realizaci).

 

Jan Zapletal

15. 4. 2015