Tisková zpráva ANO k 6. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště 16.6.2015

Zastupitelé za hnutí ANO na červnovém zastupitelstvu z velké části uspěli s požadavky, které, podle našeho názoru, povedou k větší transparentnosti v nakládání s veřejnými penězi občanů města.

       Navrhli jsme a schválili kompromisní dohodu s koalicí ohledně zveřejňování veřejných zakázek na webovém portále města (od vyhlášení zakázky až po její konečnou realizaci), která umožní občanům, podnikatelům aj. sledovat od června 2016 všechny veřejné zakázky zadávané nad 100 tis. korun on-line. Dostatečný časový termín dává koalici čas na to, realizovat bezchybný systém zadávání zakázek. Občanům se zpřístupní informace o tom, co schvalujeme na zastupitelstvu a tím si sami zajistíme nejdůslednější, účinnou a také nejlevnější kontrolu. Touto cestou spoluobčanům dokážeme, že nic neskrýváme a hledáme hospodárná řešení, a že se snažíme zamezit plýtvání veřejnými prostředky.

Dále byl schválen náš návrh, který ukládá starostovi města pravidelně informovat zastupitele o činnosti zástupců města ve výkonných a dozorčích radách firem s majetkovou účastí města (Hrates, CTZ, SVaK aj.). Zástupci budou sdělovat a komentovat otázky, týkající se hospodaření firem, zásadních rozhodnutí představenstev a podávat informace o významných skutečnostech a změnách ve firmách, jež nesnesou odkladu a nemohou být reportovány až v průběžné zprávě. Schválili jsme závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2014 a plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2015. Podpořili jsme rozpočtové změny (Rozpočtové opatření města č. 06/2015 a 06/2015), záměry města a obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

S radniční koalicí jsme nenašli shodu pouze v otázce reorganizace MěÚ (zejména ve zrušení odboru životního prostředí), ale Zákon o obcích je na jejich straně a provést ji mohou i bez souhlasu zastupitelstva. Budeme pečlivě pozorovat, zda jsou předkládané změny ku prospěchu či ne a sledovat jejich finanční náročnost. Politickou odpovědnost za reorganizační změny ponese koalice sama.

 

Jan Zapletal

20. 6. 2015