Tisková zpráva ANO k zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště 9.9.2015

Zastupitelé za hnutí ANO na zářijovém zastupitelstvu uspěli s požadavky, které podle našeho názoru povedou k větší otevřenosti politiků a administrativy občanům města.

Doporučili jsme a schválili kompromisní usnesení s koalicí o zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva na webových stránkách města nejméně 7 dní před zasedání ZM. S každou pozvánkou na zastupitelstvo si občané budou moci přečíst důvodové zprávy k projednávaným bodům a mohou se tak lépe orientovat v materiálech, o kterých je hlasováno.

Dále byl schválen náš návrh, který ukládá starostovi města pravidelně informovat zastupitele o investičních akcích města. Toto usnesení má za cíl zlepšit informovanost (především opozičních) zastupitelů o připravovaných investičních akcích, které byly vybrány k realizaci z balíku, schváleného v rámci rozpočtu, aby je měli možnost (popřípadě) připomínkovat.

Na náš podnět bylo schváleno usnesení o vypracování komplexního plánu k otázkám životního prostředí „Studie systému městské zeleně“. Doufáme, že jako podklady budou využity studie, které byly v nedávné době realizovány a skončily v „šuplících úřadu“. Slibujeme si, že bude vytvořen podrobný plán, který bude reagovat na nové výzvy a nabízet možná řešení v celé oblasti životního prostředí a bude v souladu s novým generelem dopravy a zároveň bude korespondovat s územním plánem města. Výstup, s připomínkami odborníků, odborných komisí města a občanů, by měl být hotov do konce příštího kalendářního roku 2016. Dostatečný časový termín dává koalici čas realizovat tolik důležitý bezchybný závazný dokument.

Schválili jsme usnesení o plnění rozpočtu města za první pololetí 2015. Podpořili jsme rozpočtové změny (Rozpočtové opatření města č. 09/2015 a 10/2015), záměry města, nový přehlednější systém poskytování dotací a podpor, nového auditora, obecně závaznou vyhlášku o zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí, vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů a zprávu o činnosti výborů města. Vzali na vědomí zprávu o činnosti Rady města Uherské Hradiště.

 

Jan Zapletal

10. 9. 2015