Tisková zpráva zastupitelů za Hnutí ANO k 12. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

Zasedání 12. ZM kupodivu neproběhlo jako obvykle, kdy radniční koalice silou parního válce (a plnou podporou komunistického zastupitele Mařáka) prohlasuje vše, co si usmyslí RM, i když mnohdy jde o nesmyslné plýtvání veřejnými prostředky.

Bylo schváleno lehce pozměněné usnesení č.77/6/ZM/2015, ukládající starostovi města pravidelně informovat o dění v městských společnostech a ve společnostech s majetkovou účastí města. Původní návrh RM by dané usnesení učinil zcela impotentním a k ničemu by starostu města nezavazoval. Domníváme se, že v rámci transparentnosti máme být informování o tom, co chceme my vědět, nikoliv o tom, co si starosta města myslí, že máme vědět.

Vzhledem k nedostatečnému informování o dění ve společnostech spoluzřizovaných městem jsme napsali dopis předsedům představenstva SVaKu a CTZ, aby se přestali odvolávat na neexistující „obchodní tajemství“ a přestali porušovat zákon o obcích a zákon o obchodních společnostech, podle kterého mají zastupitelé obcí s podílem v dané společnosti nezpochybnitelný nárok na informace z městem spoluzaloženého, spravovaného (zástupcem akcionáře) a spoluvlastněného podniku. Upozornili jsme je, že zastupitelé mají na rozdíl od běžného občana právo být seznámeni i s (případným) obchodním tajemstvím (přistoupíme-li vůbec na to, že něčím takovým SVK nebo CTZ disponuje) a ujistili jsme je, že samozřejmě (existuje-li) toto obchodní tajemství budeme případně chránit. Požádali jsme o stručný výčet reinvestic, dlouhodobých a servisních smluv a smluv s třetími stranami se SVaK a CTZ a také o souhrnné informace o finančním plnění se smluvními stranami.

V návaznosti na to jsme odmítli nominaci člena do dozorčí rady SVaKu pana Ladislava Šupky navrhovaného RM a podpořili Seďův návrh nominovat Květoslava Tichavského. Důvody jsou zřejmé. Pan Šupka sedí v dozorčí radě SVaKu již několikáté období a domníváme se, že jeho spoludozorování některých proběhnuvších výběrových řízení neproběhlo zcela standardně a bez chyb.

Schválili jsme nový generel dopravy a očekáváme, že se podle něho bude při plánování komunikací postupovat.

Hlasovali jsme pro rozpočtové změny (rozpočtová opatření č. 03/2016 a č.04/2016) s výjimkou projektu HAPPY LINE (nové skateboardové hřiště). Podporujeme návrh pana Tichavského na opravu stávajícího mobiliáře (překážek) a vybudování nových prvků. Myslíme si, že současná cena projektu (7 mil. Kč) je předražená a možná dotace (2,5 mil Kč) nepokryje ani 40 % nákladů. Nejsme spokojeni s tím, že není nad sportovištěm plánován dohled a neexistuje sdružení skateboardistů, s kterým by se o tom případně dalo jednat. Za vzorové plýtvání prostředky daňových poplatníků v rámci projektu pokládáme vybudování krytého stojanu (boxu) na 38 kol za cca 1 mil. Kč. Za takovou cenu by se daly mj. nakoupit bezpečnostní (systém zamykání FAB) stojany pro 200 kol a rozmístit je po celém městě a ne jen u Aquaparku.

Podpořili jsme záměry města, udělení Ceny Vladimíra Boučka, dále pravidla pro uveřejňování sdělení zastupitelů města Uherské Hradiště ve Zpravodaji města Uherské Hradiště a vzali na vědomí zprávu o činnosti Rady města Uherské Hradiště.

Velmi kriticky jsme se vyjádřili na adresu radního pro informatiku v otázce velice pomalého postupu při tvorbě nových webových stránek města. Na přípravu mu byl dopřán více než jeden rok. Stránky měly být funkční od června 2016. Ještě ani nebylo vyhlášeno výběrové řízení a skluz celého projektu tak bude minimálně 8 měsíců.

 

Zastupitelé za Hnutí ANO 2011

20. 4. 2016